Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Співробітництво з ВНЗ
Нашi досягнення
Вчителям
Семінари, конференції, виступи
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Позакласна та виховна робота
Патріотичне виховання
Психологічна та соціальна робота
Психологічний моніторинг, 2015-2016
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту


Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Воробей Н. В. Воробей
Наталiя Василiвна

Соцiальний педагог

Сологуб Н. М. Сологуб
Наталія Миколаївна

Психолог-методист
Практикуючий психолог

Педагогічний стаж 18 років

Євтушенко О.В. Євтушенко
Ольга Володимирівна

Соціальний педагогПсихологічний моніторинг
діяльності соціально-психологічної служби
у 2014-2015 н.р.

Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання і розвитку підростаючої особистості. Діяльність психологічної служби гімназії, спрямована на інноваційне забезпечення умов взаємодії шкільних умінь і навичок та психологічних знань. Цей напрям сприятиме виконанню головної її функції освіти - підготувати учнів до соціальних змін, зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці, сформувати успішну особистість.

З перших днів перебування дитини у школі збирається і накопичується інформація про різні аспекти її психічного життя і динаміку розвитку, необхідну для створення умов успішного навчання, спілкування, розвитку її природного індивідуального потенціалу. На етапі вступу до 1-го класу здійснюється діагностика й аналіз рівня адаптації дитини до школи, з’ясовується характер навчальної мотивації, наявність тривожності та дезадаптаційних проявів. Пріоритетними для початкової школи є відомості про особливості розвитку емоційно-вольової, пізнавальної сфери, обдарованості та можливих труднощів у навчанні. При переході до середньої школи, коли момент адаптації є значимим, має місце діагностування процесу колективо-утворення, взаємовідносин учнів у класі, самосвідомості та Я-концепції.

З метою надання рекомендацій по вибору профілю навчання для учнів 7-х та 8-х класів здійснюється вивчення рівня розумового розвитку, проводиться психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів.

Для старшокласників, які стоять на порозі вибору майбутньої професії, необхідно відслідковувати динаміку процесу адаптації до умов профільного навчання, доцільність ранньої профілізації, рейтинг спецкурсів та факультативів. Мета цієї роботи є створення оптимальних умов для усвідомлення учнями життєвих цілей, успішного професійного самовизначення, планування власного майбутнього, у тому числі моделювання життєвих кар’єрних перспектив.

Нові вимоги потребують сучасних підходів, застосування новітніх науково-дослідних методів комплексної психолого– педагогічної діагностики всіх учасників навчально-виховного процесу. У гімназії вже багато років впроваджено інноваційну систему психолого-педагогічного проектування особистості учнів за допомогою діагностично–проектуючого комп’ютерного комплексу «Універсал» (автор В. О. Киричук, кандидат психологічних наук).

Мета соціально-психологічної служби гімназії:створення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку успішної особистості.

Основні її завдання полягають:
у повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей;
у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі вивчення її психолого – педагогічних особливостей.

Для забезпечення цих завдань у 2014-2015 н.р. були проведені такі діагностичні дослідження:
учнів 1-х класів адаптація шестирічок до навчання у школі;
учнів 4-х класів діагностування процесу колективоутворення, взаємовідносин учнів у класі, та вад особистісного розвитку;
учнів 5–х класів вивчення процесу адаптації молодшого школяра до умов навчання у середній школі (виявлення проблем у спілкуванні, навчанні, реакція на труднощі та невдачі);
учнів 7-х класів вивчення навчальних інтересів та здібностей учнів рівня розумового розвитку з метою надання рекомендацій вибору профілю навчання;
учнів 8-х класів діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;
учнів 10-х класів вивчення адаптації до умов профільного навчання, доцільність ранньої профілізації, психологічного клімату в класних колективах,рейтинг спецкурсів та факультативів, дослідження рівня навантаження;
вивчення вад особистісного розвитку та соціальної активності учнів 4-х- 11-х класів за допомогою діагностично – проектуючого комп’ютерного комплексу «Універсал».

Предметом діагностики в системі психолого-педагогічного проектування виховного процесу є вивчення соціального статусу особистості у класному колективі, вивчення вад особистісного розвитку та соціальної активності, вивчення рівня розумового розвитку учнів. На підставі отриманих результатів досліджень (рівня розвитку інтелекту, навчальної мотивації, соціального статусу, особистісних характеристик учнів з урахуванням їхніх реальних навчальних досягнень), проводиться комплексний аналіз та складаються прогнози як для кожного учня окремо, так і для класних колективів. Здійснюється планування виховної роботи гімназії та створення корекційно-виховних сценаріїв роботи з класними колективами.

Аналіз результатів діагностичних досліджень виявив необхідність проведення у 2014-2015 н.р. психологічної корекції окремих груп учнів та профілактично – просвітницької роботи.

Для надання психологічної допомоги необхідно продумати систему спільних дій психолога, соціального педагога, вчителів , батьків, учнів та інших спеціалістів, а також конкретні індивідуальні заходи, які дадуть змогу нівелювати проблеми, що виникли.

Соціально-психологічна служба гімназії виконує завдання координатора спільних дій у проведенні корекційно-виховної роботи і профілактики певних потенційних навчальних, поведінкових чи інших труднощів. Ефективність цієї роботи залежить від рівня психологічних компетентностей, загальної психологічної культури учнів, педагогів та батьків. Найдієвішими сьогодні у галузі просвітницько-корекційної діяльності психолога є інноваційні методи групової роботи (аналіз проблемної ситуації, ділова гра, круглий стіл). На науково – практичних семінарах для вчителів, широко використовуються інноваційні методи і форми роботи у поєднанні з новітніми розробками психологічної науки.

У 2014-2015 навчальному році проводились науково-практичні семінари:
«Роль педагога у розвитку та формуванні учнівського колективу. Психотерапевтичні техніки «рейфремінгу» та «психологічного айкідо» за матеріаламиРічарда Бендлера, Джона Гріндлера та М. Литвака.
«Професійне вигорання, шляхи подолання проблеми» за методом «Позитум – підходу»(автор Носсрат Пезешкіан ). Позитивний підхід означає - справжній, реальний, істинний погляд на конкретну ситуацію з різних позицій. Розширення кругозору за рахунок врахування різних думок. За 40 років свого розвитку даний метод поширився у Європі та світі і сьогодні гармонійно поєднує у собі раціональну технологічність Заходу та інтуїтивну мудрість Сходу. «Шляхи оптимізації взаємодії з родинами» для класоводів початкової школи та «Моделі педагогічного спілкування» для класних керівників молодшої та старшої школи з елементами казкотерапії.
З червня 2009 року співпрацюємо з міжнародною організацією Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki «Spojrzinaczej”, являємось учасниками міжнародного проекту «Безпечна школа – школа без насилля». У рамках цієї співпраці, використовуючи досвід польських та голландських колег психологів розроблена тренінгова програма для вчителів «Профілактика злості, агресії та насилля у школі».

Як свідчить досвід, підвищення рівня поінформованості в галузі психологічних знань через лекції, бесіди, семінари, тренінги з елементами інноваційних технологій - допомагає вчителям, класним керівникам у створенні програм індивідуальної роботи з учнями.

З метою створення атмосфери взаємоповаги, взаємодопомоги та співробітництва у сім’ї в роботі з батьками традиційно проводяться конференції:
для батьків 1-х класів - «Адаптація дитини до навчання у школі»;
для батьків 5-х класів - «Психологічні особливості молодшого підлітка та особливості адаптації до навчання у середній школі»;
для батьків 7-х класів - «Психологічні аспекти вибору навчального профілю».

Впродовж навчального року проводились лекції, бесіди на батьківських зборах, де обговорюються проблеми стосунків у сім’ї, особливості спілкування з дитиною, аспекти вікової та педагогічної психології.

Основний зміст просвітницько-корекційної роботи серед учнів – отримання знань в галузі психології спілкування і взаємостосунків, вікової психології, підвищення рівня поінформованості про шкідливість вживання психотропних речовин, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, вмінь самостійно приймати правильні рішення. Опираючись на аналіз результатів діагностичних досліджень, проводяться заняття психологічної корекції окремих груп з елементами психологічного тренінгу для учнів 5-х, 6-х, 7–х, та 8-х, класів - це: «Розвиток навичок спілкування», «Спілкування як основний засіб самоствердження особистості» та «Професія, кар’єра, успіх», а також індивідуальні і групові консультації. Для 5-8 класів в рамках «Години психолога» було розроблено ряд занять за темами: «Профілактика шкідливих звичок», «Емоції і почуття», «Конфлікти», «Лідерські якості особистості», « Урок доброти»,«Цікаво про корисне» та «Корисні звички».

Результатом цієї роботи є вироблення власної системи поглядів на життя, трансформація системи ціннісних орієнтацій; засвоєння культури людських взаємин і соціально-професійних функцій; формування власної моделі моральної поведінки; опанування форм ефективного спілкування; збереження особистісного психологічного здоров’я та гідного ставлення до людей та природного середовища.

Гуманне ставлення до оточуючих визначає рівень духовності людини. Доброчесна людина насамперед характеризується добрим відношенням до оточуючого середовища , турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу. Ставлення гімназистів до громадської діяльності формується у процесі проведення заходів соціально-психологічною службою, які спрямовані на підвищення морально-етичної культури учнів. Відношення до однолітків, старших за віком людей, громадських доручень; розвиток патріотичних почуттів формуються у процесі волонтерської діяльності. Протягом останніх років налагоджена співпраця з соціальним центром «Перспектива», Радою ветеранів нашого мікрорайону: учні патронують учасників Великої Вітчизняної війни, організовують зустрічі, готують для них святкові концерти. Милосердне ставлення, турботу, увагу, готовність прийти на допомогу хворим дітям та їх родинам учні гімназії виявляють у проведенні благодійних акцій з метою цільової допомоги конкретній сім’ї на здійснення лікувальних заходів.Величезна роль у формуванні морально-духовних якостей гімназистів належить використанню інноваційних технологій у роботі соціально-психологічної служби. Тільки через вплив на емоційну сферу дитини можна скоригувати її систему цінностей, розширити її кругозір, сформувати її духовну культуру.

Важливим напрямком науково-методичної роботи соціально-психологічної служби є спрямованість на розв’язання таких завдань як: запровадження психолого-педагогічних технологій, інновацій, результатів науково-дослідницької роботи в педагогічну діяльність; збереження психологічного здоров’я та профілактики професійних деформацій особистості фахівців системи освіти; аналіз моніторингів програм та проектів; залучення учнів до участі у олімпіадах, захисту дослідницьких робіт Малої академії наук; підвищення якості роботи.

З 2013 року підписано угоду про співпрацю з Київським національним педагогічний університетом ім. М. Драгоманова, у рамках якої на базі гімназії студенти ІІІ і ІV курсу факультету психології проходили практику. В рамках профорієнтаційної роботи відбулася зустріч старшокласників з викладачами Інституту соціології ї психології НПУ ім.. М. Драгоманова.

Окрема увага приділяється поширенню та презентації накопиченого досвіду - це активне залучення до участі у проведенні науково-практичних семінарів для фахівців навчальних закладів Оболонського району.

Психологічний моніторинг, 2014-2015 н.р.
Психологічний моніторинг, 2013-2014 н.р.
Психологічний моніторинг, 2012-2013 н.р.
Психологічний моніторинг, 2011-2012 н.р.
Психологічний моніторинг, 2010-2011 н.р.
Психологічний моніторинг, 2009-2010 н.р.|Головна сторiнка | Адмiнiстрацiя | Педагогiчний колектив | Самоврядування | Символи гімназії | Мiжнародна дiяльність |
| Співробітництво з ВНЗ | Нашi досягнення | Вчителям | Семінари, конференції, виступи | Для учнiв | Для батькiв |
| Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота | Патріотичне виховання | Психологічна та соціальна робота | Галерея |
| Учні про гімназію | Преса про нас | Відеоархів | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|